Výsledky přijímacího řízení


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději v pátek 21. května 2021 na webových stránkách a hlavním vstupu do budovy školy.

Termín pro odevzdání zápisových lístků:

od pátku 21. května (8 – 16 hodin), do čtvrtku 3. června (denně od 8 do 15 hodin).

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonný zástupce žáka – pouze ten, který je uveden na přihlášce – může vyzvednout osobně ve škole v pondělí 24. května od 8 do 18 hodin a v úterý 25. května od 8 do 16 hodin. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí následně odešle škola poštou v úterý 25. května.

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od převzetí záporného rozhodnutí (vzor odvolání ke stažení na webových stránkách školy). Nelze podat odvolání bez předchozího převzetí Rozhodnutí (viz Správní řád).

V oboru Technické lyceum se budou vyplňovat závazné přihlášky ke studiu druhého cizího jazyka (německý nebo ruský jazyk) při odevzdání zápisového lístku. První cizí jazyk je pro všechny žáky anglický jazyk.

 

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2021/2022

Výsledková listina uchazečů pro školní rok 2021/2022

Informace pro přijaté uchazeče

 • Rozhodnutí o přijetí se poštou nerozesílají
 • Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout na studijním oddělení školy
 • Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek na základě oznámení rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (to je den zveřejnění)
 • Zápisové lístky je možné odevzdat přímo ve škole, nebo zaslat poštou.
 • Pokud zákonný zástupce neodevzdá zápisový lístek uchazeče ve lhůtě pěti dnů, zaniknou právní účinky rozhodnutí o přijetí na naši školu.
 • Pokud přijatý uchazeč ví, že na naši školu nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost alespoň e-mailem zákonný zástupce oznámí. Umožníte tím přijetí dalších uchazečů, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati, v rámci autoremedury.

Informace pro nepřijaté uchazeče

 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v kanceláři školy denně dle úředních hodin.
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou do vlastních rukou.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá v zákonné lhůtě na poště, pak je považováno za doručené
 • Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb. podat odvolání.

 

pro školní rok 2020/2021 přijímáme:

 • 60 žáků do oboru strojírenství
 • 60 žáků do oboru stavebnictví
 • 60 žáků do oboru elektrotechnika
 • 60 žáků do oboru technické lyceum