Obory


puzzle

Výběr ze čtyř oborů


Škola nabízí čtyři studijní obory pro zájemce. Strojírenství, stavebnictví elektrotechniku a technické lyceum.

1 (25)

Široké uplatnění absolventů


Po složení maturní zkoušky mohou absolventi pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo naleznou uplatnění v praxi.

Woman with books and ipad studying for college test

Možnost volitelných předmětů


Po pololetí druhého ročníku si žáci Technického lycea vyberou zaměření na zbývající dva roky a žáci ostatních ročníků vybírají volitelné předměty do čtvrtého ročníku.

str
str1

23 – 41 – M/01 Strojírenství


ŠVP       Učební plán

Obor s bohatou historií, kterému patří budoucnost. Využívání nejmodernějších technologií a přístrojů (3D scanner a 3D tiskárna). Důraz je kladen na to, aby žáci své teoretické znalosti ihned zúročili v praxi – třeba při programování CNC strojů nebo při vytváření vlastních návrhů v programech AutoCAD Mechanical a Inventor. Kvalitu nabízeného oboru potvrzuje i fakt, že naši absolventi patří mezi strojaři k těm nejlepším. A to jak na vysoké škole, tak ve firmách.

Obor je určen pro technicky zaměřené chlapce i dívky. Náplní je příprava žáků pro nasazení do různých pozic v průmyslové výrobě i příprava k úspěšnému zvládnutí studia na vysokých školách technického zaměření. Ve výuce je samozřejmostí využívání počítačové techniky, používání nejmodernějších grafických programů a technologií.
Absolventi se velmi dobře uplatní jak ve strojírenství, tak i v jiných odvětvích průmyslu i u soukromých firem, zejména na místech konstruktérů a technologů, v provozně technických útvarech, technické kontrole, v zásobování, v obchodních službách, později i v oblasti nižšího a středního managementu firmy.
Jedná se o zaměření, ve kterém je kladen důraz na maximální využívání počítačů ve strojírenské výrobě. Žáci se naučí využívat nejmodernější CAD-CAM systémy určené nejen pro tvorbu výkresové dokumentace a 3D modelů, ale i pro vytváření programů pro CNC obráběcí stroje. Škola má pro tyto účely velmi dobře vybavené učebny, kde nechybí nejmodernější technologie, jako např. laserové centrum pro řezání a popis, zařízení pro tvorbu 3D modelů metodou rapid prototyping a 3D scanner. Samozřejmostí je získání dovedností v oblasti tvorby programů pro CNC obráběcí stroje, kterými je škola rovněž velmi dobře vybavena.
Profilující předměty:
Strojírenská technologie – nauka o materiálech, způsobech výroby polotovarů i výrobků.
Stavba a provoz strojů – nauka o základních principech činnosti strojů a zařízení.
Praxe – největší podíl má výuka programování CNC strojů, laserové technologie, rapid prototyping a 3D modelování.
Konstruování pomocí PC – návrhy a modelování součástí i celků pomocí nejmodernějších CAD systémů, tvorba výrobní dokumentace.

 

 

ele2
ele1

26 – 41 – M/01 ELEKTROTECHNIKA


ŠVP       Učební plán

Elektrizující zážitek. Svět tištěných spojů, jedniček a nul. Od základů elektrotechniky se žáci ve vyšších ročnících postupně dostávají k zapojování elektronických obvodů a k počítačové i automatizační technice. Důležitou součástí studia se stává plnění praktických úkolů ve školních laboratořích. Kromě toho ale mají žáci možnost ukázat svůj potenciál při různých celostátních soutěžích nebo při výrobě vlastních elektrozařízení (zesilovačů, svítilen).

Obor je určen pro zájemce o elektroniku, automatizační a mikroprocesorovou techniku, robotiku, elektronické zabezpečovací systémy, počítače a programování. Náplní studia je nejen příprava žáků pro nasazení do různých pozic v průmyslu a v podnikatelské sféře, ale i k úspěšnému zvládnutí studia na vysokých školách technického zaměření. Ve výuce je samozřejmostí využívání počítačové techniky, používání nejmodernějších programů a technologií.
Absolventi oboru se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, v oblasti systémů pro měření a regulaci, elektronických zabezpečovacích systémů, při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení.
Absolventi mohou pracovat jako elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik a jiné.
Profilující předměty:
Řídicí a informační systémy – řízení v průmyslu pomocí jednočipových mikropočítačů a programovatelných automatů, komunikace počítačů s okolím pomocí číslicových a analogových vstupů, způsoby zpracování informací, vytváření algoritmů pro tyto systémy a jejich programování.
Robotika – základní vědomosti z oblasti průmyslových i mobilních robotů, komunikace robotů s okolím pomocí číslicových a analogových vstupů, způsoby zpracování informací. Mikropočítače pro řízení robotů, jejich algoritmizace a programování.
Automatizační technika – automatické řízení (ovládací a regulační technika, číslicové řízení a jejich technické aplikace), mikropočítače v průmyslu a jejich programování.
Inteligentní budovy – subsystémy inteligentních budov pro měření a regulaci (topení, chlazení, osvětlení, zastínění, zavlažování), bezpečnostní a komunikační systémy (požární signalizace, zabezpečovací signalizace, kamerové systémy, identifikace osob, datové a telefonní sítě) a jejich sloučení do jednoho řízeného celku inteligentní nadstavbou (komunikace se softwarem na PC monitorující a řídící koordinovaně subsystémy objektu).

 

sta1
sta2

36 – 47 – M/01 STAVEBNICTVÍ


ŠVP       Učební plán

Jednoznačná volba všech budoucích architektů, stavebních inženýrů, projektantů i statiků. Kvalita potvrzená množstvím cen ze studentských soutěží. Během čtyř let se žáci postupně seznamují se vším, co je potřeba při navrhování i samotné realizaci pozemních staveb. A to také při různých exkurzích nebo při vytváření vlastních projektů. Vzhledem ke svým znalostem mohou naši absolventi ihned začít pracovat v některé ze stavebních firem nebo pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Obor je určen pro technicky zaměřené chlapce a dívky, kteří mají zájem podílet se na tvorbě životního prostředí, jehož je stavební činnost nedílnou součástí.
Náplň studia je koncipována tak, aby absolventi byli kvalitně připraveni pro další studium na vysokých školách či k okamžitému nástupu na pozice ve funkci technicko-hospodářských pracovníků při přípravě a realizaci stavebního díla (projektant, rozpočtář, mistr na stavbě, stavbyvedoucí, geodet).
Obor stavebnictví na naší škole nabízí možnost studia dvojího zaměření.
Pozemní stavitelství
Uvedené zaměření seznamuje žáky se širokou problematikou stavebnictví. Důraz je kladen na využívání nejmodernější techniky – CAD systémů při návrhu objektů pozemních staveb. Žákům jsou prezentovány aktuální trendy a technologické postupy stavební výroby, seznámí se s historickým vývojem a nezastupitelnou rolí architektury při utváření životního prostředí. Získají rovněž základy praktických dovedností v oblasti geodetických měření a v předmětu praxe představu o manuální náročnosti stavební činnosti. Nedílnou součástí je nauka o konstrukčním a statickém řešení stavebních objektů. Součástí vzdělávacího programu jsou i základní informace z oblasti inženýrských a dopravních staveb.
Profilující předměty:
Pozemní stavby – nauka o základních i doplňkových konstrukcích objektů pozemních staveb včetně instalačního a dalšího technického vybavení.
Konstrukční cvičení – tvorba projektové dokumentace pro stavební řízení a následně dokumentace realizační. Vedle „ručního“ zpracování probíhá výuka především na počítačích. Škola disponuje aktuálními verzemi programového vybavení AUTOCAD, ARCHICAD, REVIT.
Stavební konstrukce – nauka o výpočtových metodách při navrhování a posuzování jednotlivých stavebních konstrukcí z hlediska bezpečnosti a hospodárnosti.
Praxe – důraz je kladen na nezbytnost kvalitního provedení stavebního díla. Výuka probíhá ve školních dílnách, součástí jsou odborné exkurze.

 

lyt1
lyt2

78 – 42 – M/01 TECHNICKÉ LYCEUM


ŠVP       Učební plán

Dokonalá příprava ke studiu na vysoké škole. Matematika, informatika a fyzika, ale také odborné předměty, jako jsou CAD systémy nebo deskriptivní geometrie. Po dvou letech si žáci vybírají svou specializaci pro třetí a čtvrtý ročník – programování, strojírenství, stavebnictví nebo elektrotechniku. Samozřejmostí jsou dva cizí jazyky a procvičování získaných znalostí v rámci volitelných seminářů.

Technické lyceum je obor, který připravuje budoucí absolventy hlavně k dalšímu vysokoškolskému studiu, ale přitom poskytuje střední odborné vzdělání se zaměřením na vybrané technické obory. Učební plán preferuje výuku dvou cizích jazyků, předměty všeobecně vzdělávací i odborné povinné a výběrové předměty, které dávají základy odborného vzdělání.
Absolventi jsou připravováni tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali
a pružně přizpůsobili podmínkám vyšších odborných i vysokých škol, případně našli uplatnění v technické nebo podnikatelské praxi. Dosavadní zkušenosti jsou vynikající.
Žáci se dokonale naučí ovládat osobní počítač, aby jim skutečně sloužil
a pomáhal v náročné práci, a zvládnou základy strukturovaného i vizuálního programování. Skupina volitelných předmětů dotváří profil odborného zaměření studia v oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví nebo informačních technologií.
Jednotlivá zaměření si žáci volí na konci druhého ročníku.
Technické lyceum je vhodné pro chlapce i dívky.
Profilující předměty:
STROJÍRENSTVÍ
Strojnictví – nauka o materiálech, způsobech výroby polotovarů i výrobků, základních principech činnosti strojů a zařízení.
CNC technika – základy programování CNC strojů, laserové technologie, rapid prototyping a 3D modelování.
STAVEBNICTVÍ
Stavitelství – nauka o konstrukčních a technologických postupech výstavby, vývoji architektury; základy projektování staveb v CAD systémech.
Stavební konstrukce – základy stavební mechaniky, navrhování a statické posouzení jednoduchých stavebních konstrukcí.
ELEKTROTECHNIKA
Elektrotechnika – seznámí se s elektrotechnickými součástkami, základními obvody a prvky v elektrotechnice.
Automatizační technika – základy automatického řízení (ovládací techniky, regulační techniky, číslicové řízení a jejich technické aplikace, použití různých typů mikropočítačů v průmyslu a jejich programování).
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Programovací techniky – tvorba algoritmů a datových abstrakcí, modulární programování, implementace lineárních struktur, kreslící a grafické nástroje, práce s databází a manipulace s daty, návrh tříd a práce s objekty.
Stavba a programování mikropočítačů – hardware jednočipových mikropočítačů a jejich programování v assembleru, programování PLC systémů a robotů ve strukturovaném jazyce, základy logických obvodů.