Povinně zveřejňované informace


rada

Školská rada


Školská rada je orgán, který je zřízen na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školská rada je součástí správy školy v jejím užším vymezení a sestává se ze zástupců zřizovatele, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů a pedagogických pracovníků školy.

Počet členů naší školské rady je 6. Funkční období člena rady je 3 roky.

Členové školské rady:

Mgr. Štěpán Bekárek – jmenován Radou ZK
Ing. Josef Říha – jmenován Radou ZK
Martin Peprna – zvolen zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky
Markéta Vykoukalová – zvolena zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky
Ing. Eva Netopilová – zvolena pedagogickými pracovníky školy
Mgr. Petr Fajgar – zvolen pedagogickými pracovníky školy
GDPR

GDPR


Obecná informace o zpracování osobních údajů

Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČO 00559482, je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Střední průmyslová škola Zlín zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Střední průmyslová škola Zlín je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. přijímací řízení ke vzdělávání na střední škole,
  2. zajištění středního vzdělávání,
  3. zapojení do vzdělávacích programů Evropské unie,
  4. zájmové vzdělávání ve škole.

Kontaktní adresa správce:

Střední průmyslová škola Zlín, adresa: třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ 00559482, telefon: +420 577 005 311, e-mail: skola@spszl.cz, ID datové schránky: m2dwg8x.

 

Střední průmyslová škola Zlín na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

adresa: třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, telefon: +420 577 005 358, e‑mail: poverenec.oou@spszl.cz, ID datové schránky: m2dwg8x

 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Střední průmyslovou školu Zlín vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Zlín a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.