Projekty


Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj – 5 %
Příjemce dotace: Zlínský kraj
Partner projektu: Střední průmyslová škola Zlín
Rozpočet partnera: 7 278 994,80 Kč
Období realizace partnera: 1.1.2021 – 30.11.2023

Všeobecný cíl:
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Realizované aktivity partnera:
Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ
Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ
Volnočasové aktivity pro žáky SŠ
Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů
Vzdělávací aktivity pro děti MŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků