Projekty


Učíme v prostoru

Název projektu: Učíme v prostoru
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014
Žadatel: SPŠOA Uherský Brod
Partneři: SPŠ Zlín a SPŠ stavební Valašské Meziříčí
Rozpočet projektu celkem: 9 922 541,76
Datum zahájení: 1.5.2012
Datum ukončení: 31.8.2014

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na středních odborných školách ve ZLK. Cíle bude dosaženo inovací a modernizací výuky maturitních i učebních oborů strojírenského a stavebního čí elektrotechnického zaměření. Inovace a modernizace výuky těchto předmětů bude spočívat ve vytvoření a zavedení unikátního multimediálně-interaktivního 3D SW programu na bází encyklopedie do části výuky odborných předmětů zmíněného zaměření.

Do projektu se zapojí 3 střední školy ze Zlínského kraje
1. Střední průmyslová škola Uherský Brod – předkladatel,
2. Střední průmyslová škola Zlín – partner,
3. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí – partner.

V rámci projektu budou vytvořeny 2 výše zmíněné unikátní SW výukové programy, jež budou využívány ve 4 nově vybavených učebnách s 94 PC a budou umožňovat unikátní 3D zobrazení. Výuka bude inovována ve 24 předmětech maturitních a učebních oborů strojírenského, stavebního a elektrotechnického zaměření, kterého se zúčastní 925 žáků.
Hlavní přednosti tohoto 3D SW programu bude možnost zobrazení 3D modelu reálného výrobku drtiče kamene pro strojírenské obory a 3D modelu rodinného domu pro stavební obory. Oba modely budou využívány i pro výuku oborů elektrotechnických. Tyto 3D SW modely budou odpovídat plné funkčnímu reálnému stroji a konkrétní, v praxi realizované budově a bude je možno virtuálně rozebrat do jednotlivých dílčích detailů, technologických celků a podcelků, zvýraznit např, pouze elektroinstalaci domu, popř. veškeré součástky stroje, jež byly vyrobeny, např. obráběním-frézováním a podobně.

Navíc bude možno stroj i dům představit v různých řezech a pohledech, to vše v aktivním 3D zobrazení. Tyto modely pak budou formou multimediální interaktivní encyklopedie doplněny o výukové texty, obrázky, schémata, grafy, videa a další informace, jež budou žáky informovat o zvolených technologiích, z nichž je stroj či dům sestaven, ale také o dalších možnostech alternativních řešeni jejich konstrukce, stavby, materiálového řešení, technologického postupu výroby atd.
Realizace projektu přenáší nejnovější hí-technologické trendy z konstrukce a zobrazování do výuky a přispěje ke zvýšení její kvality, atraktivnosti a názornosti. Žáci se naučí pracovat se špičkovou 3D zobrazovací, konstrukční a projekční technikou. Vzhledem k tomu, že SW programy budou prezentovat 2 konkrétní technologické výrobky -drtič kamene a konkrétní realizaci stavby, dojde v projektu i k propojení výuky s reálnou výrobní praxí v podnicích.

Zdůvodnění potřebnosti:
Předkladatel projektu a jeho partneři svojí dlouholetou praxí připravili v minulosti na trh práce konkurenceschopné absolventy, kteří našli uplatnění ve výrobní sféře převážně ve Zlínském kraji. Zejména v poslední době je však na trhu práce pociťován zvýšený nedostatek kvalifikované pracovní síly v technických oborech, což se projevuje již v nižším zájmu o studium technických oborů. Aby odborné školy svou pozici obhájily, musí do své vzdělávací činnosti neustále zavádět nové formy výuky, nové moderní technologie i progresivní materiálně-technické vybavení.
Zároveň si tyto školy velmi dobře uvědomují, jaké jsou současné trendy v přístupu k výuce a jaké moderní technologie se prosazují v praxi a měly by být vzdělávacími institucemi reflektovány. Předložený projekt je výsledkem jejich snahy tyto trendy zachytit a udržet s nimi krok.
3D zobrazení je fenoménem současné doby. Využití nachází nejen v zábavním průmyslu, ale zejména v moderních hi-tech konstrukčních a vývojových centrech, neboť za pomoci této technologie je mnohem snazší konstrukce a vývoj nových výrobků, navrhování jejich konstrukčních řešení a vůbec veškeré jejich inovace. Z tohoto důvodu je důležité, aby tento trend reflektovaly i střední odborné školy a zařadily jej do své výuky. Tím si podrží aktuálnost nabízeného vzdělávání a budou připravovat své žáky v duchu potřeb trhu práce a nových vývojových trendů.