Projekty


Výuková centra progresivních technologií

Název projektu: Výuková centra progresivních technologií
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014
Žadatel: SPŠ Zlín
Partner: SPŠ a SPŠOA Uh. Brod
Datum zahájení: 1.3.2012
Datum ukončení: 31.1.2015

Hlavním cílem projektu je zavést v technických oborech obou škol nové formy výuky, které se budou opírat o dvě specializovaná výuková a prezentační pracoviště (3D skener a 3D tiskárna při SPŠ Zlín a robotizované svařovací pracoviště při SPŠ Uherský Brod). Tato špičkově vybavená pracoviště budou pro zvolené cílové skupiny žáků vyučovat, prezentovat a popularizovat využívání hi-technologií v současném světě vědy a techniky. Specifickým a nadstandardním rysem spolupráce obou škol budou vzájemné výměnné krátkodobé stáže.
Výstupem projektu bude inovovaná výuka začleněná do školských vzdělávacích programů obou škol a dvě specializovaná vzdělávací a prezentační pracoviště, která budou zvoleným cílovým skupinám sloužit pro výuku, prezentaci a popularizaci hi-technologií v oborech strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika a technické lyceum (SPŠ Zlín) a v oborech strojírenství, technické lyceum, strojní mechanik, karosář, nástrojař a obráběč kovů (SPŠ Uherský Brod).

Tato pracoviště budou při výuce, během exkurzí, v seminářích či přednáškách využívat zejména PowerPoint prezentace, instruktážní filmy a praktické ukázky fungování jednotlivých výukových a prezentačních center.

V rámci projektu budou vytvořeny metodiky a skripta, prezentace PowerPoint, modely pro 3D skenování, vzorové programy na programování svářecího robota, krátké instruktážní filmy, informační brožury k výukovým centrům včetně jejich E-learning platforem. Pro krátkodobé jednodenní stáže žáků budou připraveny zjednodušené verze těchto materiálů. Součástí projektu bude též vyhlášení soutěže pro žáky oboru strojírenství.
Realizace projektu umožní zkvalitnit počáteční vzdělávání na obou školách a naplní i jeho dílčí cíle, mezi které lze zahrnout podporu vzdělávání v technických oborech, začlenění progresivních technologií z oblasti vědy a výzkumu do vzdělávací praxe, zavádění moderních forem výuky a v neposlední řadě též rozvoj spolupráce mezi středními i základními školami Zlínského kraje. Zároveň je nutné dodat, že realizace tohoto projektu umožní propojení stávajícího i nového vybavení na školách žadatele i partnera s cílem vytvořit jedinečná výuková a prezentační centra, které budou zahrnovat pracoviště 3D skenování, 3D tiskárnu Rapid Prototyping a robotizované automatické svařovací pracoviště. Tato centra umožní žákům i odborným učitelům obou škol vzájemně se seznámit formou krátkodobých stáží na partnerské škole s takovými technologiemi, které na vlastní škole nemají. Žáci SPŠ Zlín jsou v předmětu praxe seznamováni pouze se základními svařovacími technologiemi (svařování plamenem, elektrickým obloukem, elektrické bodové svařování a svařování plastů). Naopak žáci SPŠ Uherský Brod budou moci rozšířit své vědomosti a dovednosti o fungování a praktickém využívání 3D skeneru a 3D tiskárny.

Obě centra budou navíc prezentována široké cílové skupině žáků základních Zlínského kraje, což zajisté přispěje ke zvýšení atraktivity odborného vzdělání v očích odborné i laické veřejnosti.